Kommunen inledde en ny upphandling av taxitransporter för bland annat färdtjänst i februari 2017. Ett tilldelningsbeslut fattades i mars samma år. Beslutet överklagades, och kommunen valde då i väntan på avgörande i förvaltningsrätten att i slutet av maj direktupphandla ett förlängt avtal med Taxi Exact, bolaget som vann upphandlingen 2011.

Även direktupphandlingen överklagades och förvaltningsrätten beslutade i oktober 2017 att avtalet med Taxi Exact skulle bestå trots att förutsättningarna för att ogiltigförklara det var uppfyllda. Beslutet att låta avtalet bestå motiverades med att det gällde för en relativt begränsad tid, och att hänsyn måste tas till tvingande allmänintresse.

Men att avtalet bestod innebar inte att Enköpings kommun skulle undgå en så kallad upphandlingsskadeavgift.

Såväl förvaltningsrätten som Konkurrensverket anser att Enköpings kommun brast i planeringen inför upphandlingen av ett helt nytt avtal om taxitransporter. I yrkanden och domskäl poängteras att tillräcklig tid för bland annat domstolsprövning efter överklaganden måste räknas in, och hade så skett hade direktupphandling av förlängt avtal med Taxi Exact inte behövts.

Konkurrensverket ansökte hos förvaltningsrätten om beslut att kommunen ska betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift, vilket också blev rättens beslut.

Avgiften hade kunnat utgå med lägst 10 000 kronor, och högst 1 590 000 kronor.