Insändare Pusta ut alla Ena Energis värmeabonnenter, eller? En utredning utförd av konsultföretaget Sweco Energy, beställt av kommunen, visar att det är klart lönsammast att driva anläggningen i hamnen vidare till år 2040.

EP har i en artikel, skriven av Lotta Lille, den 24:e april 2019, på ett utomordentligt sätt belyst konsekvenserna av en förtida avveckling av verksamheten, nämligen redan till år 2030.

Av utredningen framgår att resultatet redan till år 2030, vid konstant värmepris och med bibehållet avkastningskrav från ägaren, kommunen, och investering i en ny anläggning så skulle resultatet försämras med – 240 till -270 Mkr jämfört med att driva den befintliga anläggningen till år 2040.

För att nå samma mål som i det sk 0-alternativet behövs en taxehöjning, realt, på 17 till 20 procent under perioden 2030 till 2040.

Att dessutom, som i några alternativa anläggningslösningar uppföra en anläggning utan elproduktion måste i tider av konstant ökat elbehov till alla tänkta ”elkonverteringar” vara helt fel.

Det befintliga kraftvärmeverket producerade under år 2018, brutto, 254 GWh värme och73 GWh el.

Även om den befintliga anläggningen har ”några år på nacken ”, så bör den, med rätt underhåll kunna leva vidare till år 2040 och kanske därefter förnyas på samma plats.

I det fall att en att en förnyelse på plats inte av någon anledning anses vara den rätta lösningen så borde ”Västeråsalternativet ” prövas som sannolikt vara det bästa alternativet att gå vidare med.

Som bekant var Västerås hälfteninvesterare i det befintliga kraftvärmeblocket vid Ena Energi.

Vilken än lösningen blir, när beslut måste fattas, är det värmeleveranstryggheten till lägsta pris som är det primära för abonnenten. Det bör gälla även för politikernas hantering av verksamheten.