Insändare I november förra året beslutade EHB:s styrelse, enhälligt, att ombilda två av höghusen på Sadelmakaren till en Bostadsrättsförening.

Detta är ett beslut som, enligt våra ägardirektiv, även kräver ett beslut av kommunfullmäktige (KF) då det är av ”principiell karaktär”. Den 13 november 2017 togs ärendet upp i KF för beslut och godkändes. Efter beslutet har KF:s beslut överklagats till förvaltningsrätten där det nu ligger och väntar på att prövas.

Sadelmakaren är ett stort bostadsområde med många hyresrätter och där hyresnivån är relativt hög jämfört med andra hyresbostäder i Enköping. Vi ser idag att många skriver på ett kontrakt för en lägenhet och sedan flyttar vidare om något annat boende, kanske med lägre hyra, kommer upp.

För att vara nyproduktion är ut- och inflyttningen hög och det leder i sin tur till mycket högre underhållskostnader för EHB och alla våra hyresgäster än vad som beräknades när kalkylen för området fastslogs. Slitaget är högre beroende på detta vilket leder till att underhållet är likställt med lägenheter i vårt äldre bestånd och allt detta leder till att kostnaderna är högre än vad hyrorna är beräknade på. Lägenheterna i Sadelmakaren har också färre sökande än andra lägenheter vilket skapar en oro för att fler hyresrätter med samma hyresnivå kan, idag eller på sikt, stå outhyrda.

Vi har de senaste åren fokuserat på att hitta områden att bygga hyresrätter på och där vi kan bygga till en lägre produktionskostnad. De kommande projekten är just sådana projekt. På Bahco-området, där vi startar produktion kommande veckorna, ser vi att hyresnivån blir betydligt lägre per kvadratmeter, trots att projektet inte klarar investeringsstödet. Sedan har vi kvarteret Älvdansen som kommer utformas helt efter investeringsstödet till lägre hyror och Örsundsbro planeras med blandad bebyggelse och ett trygghetsboende helt med förnyelsebar energi för att nämna några.

Vi kan inte göra allt detta utan en stabil soliditet och vill inte utsätta bolaget för risken att tappa intäkter och leva med högre kostnader än beräknat i Kv Sadelmakaren. Dessutom mår ett område bäst av blandad bebyggelse och inte bara hyresrätter, vilket kommun själva slagit fast i sin bostadspolitiska strategi som beslutats av KF. Därför vill vi ombilda två av höghusen och sälja de till en BRF. Vi har bedömt att det är en bra affär för EHB:s nuvarande och kommande hyresgäster. Det är också en bedömning som EHB:s styrelse, tillsatta av KF, med uppdraget att driva bolaget affärsmässigt utefter ägardirektivet.

KF tar principiella beslut, EHB:s styrelse tar affärsmässiga beslut.

Läget, enligt oss, är djupt olyckligt. Vi vet inte hur länge ärendet tar i Förvaltningsrätten och fram till dess så kan vi inte gå vidare i ombildningen.

Vi står i mars med tomma hus. Dessutom går vi mot en bedömd svagare marknad och tanken var att gå ut nu i kvartal ett med försäljning. Att ha kvar husen med hyresrätter skapar inte en hållbar stadsutveckling, husen är dessutom anpassade med bostadsrättsstandard och avknoppade från övriga hus i de olika system som ska försörja husen med värme, vatten och annat.

Denna situation har försatt EHB i en svår ekonomisk risksituation och vi är oroade över att det politiska valåret tar över affärsmässiga bedömningar.